ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก คำจำกัดความ
1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ย่อว่า “ สพต. ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Nephrology Nurses Association of Thailand (NNAT )
2. ข้อมูลสมาชิก หมายถึงข้อมูลในการสมัครสมาชิกในฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
3. มาชิกสมาคมฯ หมายถึง สมาชิกยอมรับข้อตกลงนี้ และลงทะเบียนการใช้งานการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกตามขั้นตอนที่สมาคมฯ กำหนด
4. สถานภาพของสมาชิก หมายถึง สมาชิกต้องรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกโดยเข้ามาปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลทุก 5 ปี ให้เป็นปัจจุบัน ตามช่องทางที่สมาคมกำหนดไว้ หากไม่เข้ามาดำเนินการ ถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดก่อนกดปุ่ม ‘ตกลง’ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้
ท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
 2. การเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้งานการเข้าถึงฐานข้อมูลของสมาคมฯ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏ ณ ขณะที่เข้าถึงหรือใช้งาน และ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เป็นปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต
 3. มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย เช่น ไม่ใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มี การเจลเบรคหรือรูท (Jailbreak / Root) หรือ อื่นใดในทำนองเดียวกัน
 4. มีหน้าที่จัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ แพลทฟอร์ม (Platform) และ/หรือ บริการอื่นใดจากผู้ให้บริการเหล่านั้น เพื่อทำการติดตั้ง เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของสมาคมฯที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความสะดวกในการใช้
 5. ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับสมาคมฯผ่านการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกของสมาคมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นจริง
 6. การปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน (หากมี) ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันเสมอ
 7. การเก็บรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน (หากมี) ที่ท่านตั้งขึ้นจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ท่าน)ต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานจากการกระทำของบุคคลนั้น
ในการใช้งานบางครั้งท่านอาจจะต้องสร้างบัญชีการใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งท่านตกลงที่จะ
 1. ลงทะเบียนการใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน และ ตั้งรหัสผ่าน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับท่าน อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นจริง ซึ่งในการลงทะเบียน สมาคมฯมีความจำเป็นให้ท่านแจ้งและระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ประกอบการระบุตัวตน ซึ่งจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 2. ตั้งรหัสผ่านที่ไม่ใช้รหัสที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น วันเดือนปีเกิด หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้ สมาคมฯแนะนำการตั้งรหัสผ่านโดยใช้การผสมคำระหว่างอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษเช่น $ % # @ เป็นต้น
 3. เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำสม่ำเสมอ
 4. รักษารหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้น และ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่นทราบรหัสผ่านเข้าใช้งาน ท่านรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านที่มาจากการกระทำของบุคคลนั้น
 5. ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันเสมอ รับผิดชอบการใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน และ แจ้งสมาคมฯทันทีเมื่อพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. ให้สิทธิสมาคมฯในการพิจารณาระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชีของท่าน หากเกิดเหตุการณ์ หรือ มีข้ออันควรสงสัยได้ว่า มีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. รับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะขอระงับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังสมาคมฯ อนึ่ง สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ไว้ให้กับสมาคมฯผ่านการใช้งานการเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ รวมถึง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลนั้น
 2. สมาคมฯใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถคลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
เนื้อหา ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า วิดีโอ ปุ่มไอคอน รูปภาพ การออกแบบหน้าจอหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคมฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ต่างออกไป ห้ามทำซ้ำ สำเนา เผยแพร่ หรือ ลอกเลียนแบบ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากสมาคมฯ หรือ ภายใต้กรอบความยินยอมที่ระบุไว้เฉพาะ (หากมี) ท่านยอมรับว่าเนื้อหาบนฐานข้อมูลของสมาคมฯจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และเป็นไปได้ที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เว้นแต่เมื่อกฎหมายอนุญาตหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ อย่างชัดแจ้ง ท่านจะต้องไม่กระทำการ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดกระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ขาย ผลิตซ้ำ กระจาย ดัดแปลง แสดง เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ จัดทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องโดยอ้างอิงจาก เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้คอนเทนต์ใด ๆ ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสาธารณะหรือในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมฯก่อน
 2. ใช้เนื้อหาใด ๆ บนฐานข้อมูลอื่นใดหรือในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 3. ทำวิศวกรรมย้อนกลับต่อเนื้อหาใด ๆ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นส่วนประกอบ และ/หรือ
 4. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือหน่วยงานใดในลักษณะอื่น ๆ ในการใช้และ/หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ
 1. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการใช้งาน ในกรณีผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
 2. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชี หากเกิดเหตุการณ์ หรือ มีข้ออันควรสงสัยได้ว่า มีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. สมาคมฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า สมาคมฯอาจจะแจ้งการปรับปรุงในหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในประกาศหรือเอกสารปรับปรุง หรือ อย่างอื่นใดตามที่จะได้ระบุ “วันที่มีผลใช้บังคับ” หากผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานนับจากวันที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับเปลี่ยนแปลงนั้น
 4. สมาคมฯสงวนสิทธิ์ปรับปรุงหรือยกเลิกการใช้งานเฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. สมาคมฯไม่รับรองและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
  1. ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือ การขัดข้องใดๆ หรือ การให้บริการที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เหตุสุดวิสัย รวมถึง การใช้บริการที่ผู้ใช้งานได้รับจากบุคคลภายนอกอื่น
  2. โปรแกรม ไฟล์ หรือ ซอฟต์แวร์อันตราย (Malicious Software) ) ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน
  3. ข้อมูลที่ปรากฎในฐานข้อมูลอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน หรือ มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องไป แม้ว่าสมาคมฯจะได้พยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลให้มีคุณภาพตามความเหมาะสม
 6. สมาคมฯ ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสมาคมฯ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสมาคมฯ
 7. สมาคมฯไม่ให้การรับรอง คำมั่น การรับประกัน คำสัญญา หรือการประกันต่อคุณภาพ ความคมชัด ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความต่อเนื่อง ความลื่นไหล หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหาใดๆ
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น